Polityka prywatności


 1. Postanowienia Ogólne
  1. Administratorem danych osobowych jest Esencja Finansów Sp. z o.o. , 03-139 Warszawa , ul. Hanki Ordonówny 19G/124, NIP: 5242920623, REGON: 389205568, KRS: 0000906023, zwane Biurem Rachunkowym dalej Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  2. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Biura Rachunkowego, określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od kandydatów, klientów i użytkowników wszystkich serwisów internetowych należących do Biura Rachunkowego.
  3. Wchodząc na stronę należącą do Biura Rachunkowego lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe w związku ze zgłoszeniami do rekrutacji, na szkolenie lub w sprawie oferty świadczonych usług, itd. oraz zapoznając się z treścią niniejszej Polityki Użytkownik akceptuje jej warunki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią w związku z czym prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką.
  4. Biuro Rachunkowe może powierzyć przetwarzanie Danych osobowych Stronie trzeciej na podstawie zawartej z nią umowy.  Esencja Finansów Sp. z o.o. Biuro rachunkowe dołoży wszelkich starań, aby zawierać umowy wyłącznie z podmiotami, które oferują odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych, zgodny z RODO.
  5. Przez Stronę trzecią należy rozumieć m.in.: podmioty zapewniające hosting stron internetowych, podmioty obsługujące system informatyczny oraz teleinformatyczny, dostawców narzędzi analitycznych, wspierających sprzedaż, obsługę klienta, działania marketingowe i edukacyjne, biuro księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) i innych współpracowników Biura Rachunkowego.
 2. Definicje
  1. Dane osobowe – w rozumieniu RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefoniczny lub inne dane, które mogą identyfikować osobę fizyczną.
  2. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę należącą do ESENCJA FINANSÓW – Biura Rachunkowego. Kandydat, uczestnik szkoleń, osoba zadająca pytanie, osoba zapisana do newslettera.
  4. Usługi – czyli usługi realizowane przez Biuro Rachunkowe drogą elektroniczną, telefoniczną i za pomocą strony internetowej, tj.: zapis do newslettera, przesyłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, przesyłanie dokumentów i danych niezbędnych do udziału w procesie rekrutacji, zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Administrator czyli Biuro Rachunkowe przetwarza Dane osobowe w celu:
  1. Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail lub numery telefonu odpowiedzi na pytania wysłane przez formularz kontaktowy dostępny na stronach należących do Biura Rachunkowego. Podstawą prawną takiego przetwarzania Danych osobowych jest wyrażona zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
  2. Rozpatrzenia nadesłanej przez Użytkownika aplikacji o pracę i ewentualnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez Biuro Rachunkowe. Podstawą prawną jest wyrażona zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
  3. Organizacji i przeprowadzania szkoleń. Podstawą prawną takiego przetwarzania Danych Osobowych jest umowa na świadczenie usług szkoleniowych zawarta z Biurem Rachunkowym. poprzez przesłanie formularza zamówienia (art. 6 ust.1 pkt. b RODO).
  4. Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych w tym newslettera, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie.
   Podstawą prawną jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO)
  5. Wyświetlania Użytkownikowi reklamy kontekstowej (niedopasowanej do preferencji) i reklamy behawioralnej (dopasowanej do preferencji) – dlatego Użytkownik może zobaczyć reklamę naszego ogłoszenia na stronach internetowych lub profilach społecznościowych, co w przypadku reklamy kontekstowej jest naszym uzasadnionym interesem i stanowi podstawę przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku reklamy behawioralnej podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika na wykorzystywanie w tym celu plików cookies lub innych technologii (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 4. Okres przetwarzania Danych osobowych
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa, np. prawo wymaga, aby dane o zatrudnieniu przechowywane były przez 50 lat, a dane podatkowe przez lat 5. Po tym okresie Dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

  W innych przypadkach, np. zgody na otrzymywanie newslettera, Dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Rachunkowe do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 5. Podanie danych osobowych
  Podając swoje Dane osobowe na stronach należących do Biura Rachunkowego, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia na ujawnianie danych personalnych, które będą wykorzystane przez Biuro Rachunkowe w sposób opisany w niniejszej Polityce.
 6. Profilowanie Użytkowników
  Biuro Rachunkowe może stosować profilowanie czyli przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Automatyczne przetwarzanie danych nie jest jedyną przesłanką do podejmowania decyzji przez Biuro Rachunkowe, która miałaby wywołać wobec Użytkownika skutki prawne.
 7. Inspektor Ochrony Danych
  W Biurze Rachunkowym został powołany Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: biuro@esencjafiansow.pl
 8. Prawa przysługujące Użytkownikowi
  1. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, kopii, zgłoszenia sprzeciwu, przenoszenia Danych osobowych do innego administratora (jeśli podstawą jest zgoda i dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany) lub ograniczenia ich przetwarzania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać (również w zakresie poszczególnych form kontaktu) i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  2. W celu skorzystania z przysługujących praw Użytkownik wysyła e-mail na adres: biuro@esencjafinansow.pl lub kontaktuje się Biurem Rachunkowym: ul. Hanki Ordonówny 19G/124, 03-139 Warszawa osobiście lub korespondencyjnie z dopiskiem „IOD”.
  3. Biuro Rachunkowe przesyła odpowiedź w ciągu 2 tygodni od otrzymania zapytania.
  4. Biuro Rachunkowe zastrzega, że ma możliwość udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany powyżej (do miesiąca) z uwagi na dużą liczbę zapytań lub złożony charakter przesłanego zapytania skutkujący koniecznością zebrania informacji z kilku lat, konsultacji z wieloma osobami w celu udzielenia kompletnej odpowiedzi lub skompletowanie danych z różnych systemów informatycznych.
  5. W powyższej sytuacji Biuro Rachunkowe poinformuje Użytkownika o wydłużeniu czasu na odpowiedź z podaniem uzasadnienia.
  6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że jego Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem.
 9. Cookies
  Plik cookie to niewielki plik, który usługa internetowa za pośrednictwem przeglądarki internetowej zapisuje na dysku komputera, telefonu lub innego urządzenia, mający na celu rozpoznanie użytkownika witryny internetowej. Strony internetowe Biura Rachunkowego wykorzystują pliki cookie do zbierania informacji statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych Biura Rachunkowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

  Użytkownik decyduje czy zgadza się na wykorzystanie przez Biuro Rachunkowe pików cookies w celach marketingowych w trakcie pierwszej wizyty na stronie. Istnieje wtedy możliwość wyłączenia lub akceptacji plików cookie.

  Użytkownik może ustawić preferencje przeglądarki, aby odrzucać wszystkie pliki cookies, ale to uniemożliwi mu korzystanie z pełnych możliwości usług stron internetowych Biura Rachunkowego

  W ramach stron internetowych należących do Biura Rachunkowego mogą być wykorzystane pliki cookies podmiotów trzecich. Ma to związek z wykorzystanymi wtyczkami i innymi narzędziami, udostępnianymi przez serwisy.

  Skorzystanie z wtyczki przez Użytkownika spowoduje bezpośrednie połączenie z profilem Biura Rachunkowego na serwerze odpowiedniego serwisu. Serwisy mogą uzyskać wówczas informację o IP Użytkownika. Odwiedzając strony Biura Rachunkowego, będąc zalogowanym na profilu Użytkownika w danym serwisie, zarejestrują one informację o wizycie.

  Serwisy nie przekazują nam informacji o celu, zakresie i sposobie wykorzystania zbieranych danych i nie mamy na nie wpływu. W celu uniemożliwienia serwisom pozyskiwania informacji na temat wizyt na stronach Biura Rachunkowego, doradzamy wylogowanie się ze swojego konta w danym serwisie.
 10. Zasady bezpieczeństwa
  Biuro Rachunkowe stosuje środki bezpieczeństwa, aby chronić Dane osobowe przed dostępem osób niepowołanych oraz przed ich bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem czy uszkodzeniem. Dostęp do Danych Osobowych Użytkowników jest ograniczony liczbą uprawnionych pracowników i współpracowników Biura Rachunkowego.
 11. Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  2. Stosownie do potrzeb w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa i rozwojem technologicznym Polityka prywatności może być zmieniana i uzupełniana. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronach internetowych należących do Biura Rachunkowego.
  3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 04 listopada 2019 r. tj., od momentu uruchomienia strony www.esencjafinansow.pl

Author: weblider

Date: 4 listopada 2019